825030e9dc7a45b30ae70f3b600ccc82cd8d13ff

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент ММ СЕРВИЗ ЕООД, с предмет:

Закупуване на 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси, 1 брой електромеханична гилотина с цифрово управление, 2 броя мостов кран, 1 брой универсална фреза, 1 брой универсален струг и оборудване за пясъкоструй за работа със стоманен абразив и стъклени перли.

 

Срок за подаване на оферти – 08.06.2016 г.

Допълнителна информация:

Валидна до: сряда, 08 юни 2016 г.

Възложител: ММ СЕРВИЗ ЕООД

 
„ММ СЕРВИЗ” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0909-C01 за проект „Повишаване конкурентоспособността на ММ СЕРВИЗ ЕООД чрез повишаване ефикасността и ефективността на производствения процес” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 700 000 лв. (416 500 лв. – европейско и 73 500лв. – национално съфинансиране) с продължителност 12 месеца.

Проектът има за цел внедряване и въвеждане в експлоатация на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Усъвършенстване на производителността, надеждността и качеството на произвежданите машини;
  • Разширяване на предлагането на продукти на потенциални пазари;
  • Повишаване на собствения производствен капацитет;
  • Инвестиране в развойна и иновативна дейност;
  • Създаване на добра производствена среда за развитие на човешкия потенциал.

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация:

  • 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси,
  • 1 брой електромеханична гилотина с цифрово управление,
  • 2 броя мостов кран, 1 брой универсална фреза,
  • 1 брой универсален струг и оборудване за пясъкоструй за работа със стоманен абразив и стъклени перли.

––––––––––––-–––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––-––––––––––––––––-

 Проект  „Повишаване конкурентоспособността на ММ СЕРВИЗ ЕООД чрез повишаване ефикасността и ефективността на производствения процес”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

БългарскиEnglishDeutschРусский